Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

PETYCJE

 

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz.1195), prosimy  o zapoznanie się z informacją umieszczoną poniżej:

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., stanowi:

Art. 63.  Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa stawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz.1195).

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Petycje to indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

 

Zgodnie z Art. 2 ust. 3 przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 1. Zmiany przepisów prawa.
 2. Podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję.
 3. Życia zbiorowego.
 4. Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

 

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. W przypadku braku właściwości, Komenda Miejska PSP będąca adresatem petycji przesyła ją w  terminie 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję (Art. 6 ust. 1).

 

Elementy składowe petycji reguluje Art. 4

Petycja powinna zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób).
 2. Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 3. Tytuł petycji.
 4. Wskazanie adresata petycji.
 5. Wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Uzasadnienie (ewentualnie załączniki w postaci dokumentów).
 7. Pod petycją musi być złożony podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentująca podmiot oraz pod informacja o udostępnianiu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podpis pod petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej Art. 4 ust. 5 ustawy.

 

Jeśli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w Art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2 pozostawia się ja bez rozpatrzenia, co reguluje Art. 7. W zależności od charakteru braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody), Komenda Miejska PSP zobowiązana jest do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od złożenia petycji.

 

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Petycje można składać:

 • listownie na adres: Komenda Miejska PSP w Mysłowicach,

ul. Mikołowska 50M,

41-400 Mysłowice

 • osobiście: w sekretariacie  przy ul. Mikołowskiej 50M,  41-400 Mysłowice,                                 

codziennie w godz. 7.30-15.30

z zaznaczeniem w tytule „Petycja”

 

Sposób załatwienia petycji nie może być powodem skargi.

 

W zakresie nieuregulowanym przez ustawę o petycjach z 11 lipca 2014 r. stosowane są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

W 2017 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Mysłowicach nie wpłynęła żadna petycja.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:263
Treść wprowadził(a): Szkuta Piotr, 2018-03-29 09:39:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-29 09:36:38