Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach

Zakres zadań Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego [SKKM]:

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego powołane w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach realizuje zadania w zakresie:
1) zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
2) koordynacji działań ratowniczych na terenie rejonu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego [KSRG]
3) monitorowania pod względem pożarowym wytypowanych na terenie rejonu obiektów (zakładów).

Zadania te realizowane są poprzez:
1) Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie bieżących oraz okresowych meldunków o zaistniałych pożarach, klęskach żywiołowych, katastrofach technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń, w których biorą udział jednostki KSRG.
2) Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony ppoż. w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, ekologicznych, chemicznych oraz innych działań.
3) Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji rejonu w zakresie występujących zagrożeń oraz ich operacyjnego zabezpieczenia.
4) Przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków PSP, oraz jednostek wchodzących w skład KSRG.
5) Współdziałanie z instytucjami w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych zagrożeń oraz likwidacji ich skutków.
6) Dysponowanie do zdarzeń sił i środków pozostających w gotowości operacyjnej w/g ustalonych zasad.
7) Koordynacja działań ratowniczych na terenie miasta
8) Udział w organizowaniu sztabu akcji według odrębnych ustaleń.
9) Powiadamianie przełożonych oraz władz miasta o zagrożeniach występujących na terenie miasta - wg odrębnych zasad.
10) Utrzymywanie stałej łączności operacyjnej z Punktami Alarmowymi Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, jednostkami ochrony ppoż. i służbami KSRG oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym jej funkcjonowaniem.
11) Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji MSK.
12) Monitorowanie obiektów o dużym zagrożeniu pożarowym,
13) Uruchamianie systemu ogłaszania i odwoływania alarmów o zagrożeniach - w/g odrębnych ustaleń .
14) Dysponowanie na polecenie WSKR poza teren rejonu sił i środków Komendy Miejskiej.
15) Prowadzenie ewidencji specjalistów rejonu oraz dysponowanie nimi wg odrębnych ustaleń.
16) Prowadzenie Bazy Danych Operacyjnych.
17) Bieżące informowanie Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej o sytuacji w mieście.Powrót do strony głównej#

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1577
Treść wprowadził(a): Szkuta Piotr, 2013-07-28 16:58:06
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-04-16 11:24:54